2015.09.01 Ekstraordinært Sameiermøte

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte – sameiermøte. Møtet ble berammet til 1. september 2015 kl. 17:30. Møtet ble forsøkt holdt i gangen i oppgang B, men ble etter hvert flyttet til garasjeanlegget. Det var kun 2 saker til behandling: valg av nye styremedlemmer frem til neste ordinære årsmøte og anmodning fra styreleder om ekstra styrehonorar på grunn av stor arbeidsbyrde.

Flytting av møtet på grunn av forstyrrelser. Møtet ble som innkallingen viser avholdt ved oppgang B – enten utenfor eller i gangen. Det var mye trafikk der. Møtet ble derfor flyttet til garasjeanlegget.

Som kjent ble det utarbeidet 2 rapporter om byggets tilstand. Dette skjedde i februar i 2015. En rapport som beskriver byggets tilstand og en vedlikeholdsplan. Det ble under det ordinære årsmøtet noen måneder tidligere bevilget kr. 10.000.000,- til nødvendig vedlikehold.

Vedlikehold – arbeidets omfang. Det viser seg i ettertid at arbeidet med vedlikeholdet ble mer omfattende og mer arbeidskrevende enn styreleder hadde forutsatt. Lånemidlene ble også bruk – eller misbrukt til andre store prosjekter enn beskrevet i vedlikeholdsplanen.

Stor arbeidsbyrde for styreleder. Det var Ingeniørkonsult som skulle lede arbeidet. Det kan se ut som om Ingeniørkonsult forledet styrelederen til å starte opp alle prosjektene. Uansett  har styrelederen ansvaret – sammen med sitt styre. Styrelederen anmoder om ekstra styrehonorar. Dette er anmodning fremsatt som sak A) i innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet.

Valg av nytt styremedlem for resten av styreperioden. Det var valgt nytt styre under det ordinære årsmøtet 2015. En av disse ble erstattet under dette ekstraordinære årsmøtet. Innkallingen  forteller ikke hvorfor. En av de valgte varamedlemmene ble også erstattet.(pdf)

Styreleder under press. Styrelederen er opplagt kommet under press og mener hun må forsvare seg. I et udatert skriv opplyses det at gården er i en elendig forfatning etter flere tiår med manglende vedlikehold. Styreleder skriver også “at vår bygård er beryktet i hele Oslo for manglende vedlikehold”.
Hun beskriver malerisk om alle oppgavene som venter.(pdf)

Anmodning om ekstra styrehonorar er innvilget.  I et skriv til sameierne takker styrelederen for tilliten og at hun får dekket ekstra timetall som kommer i tillegg til vanlig drift av sameiet. Det er mange punkter og interessant lesning. Ettersom referat fra møtet mangler så får dette skrivet duge som referat av vedtaket for sak A.(pdf)

Valg av 1 styremedlemmer. Noen måneder før, under det ordinære årsmøtet ble det valgt styre, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hvorfor det ble valgt  nye allerede i september er ukjent. Det ble også valgt 1 nytt varamedlem. Dette i følge årsmeldingen til det ordinære årsmøtet 2016.(pdf)

Dokumenter.
2015.09.01 Ekstraordinært årsmøte innkalling.
2015.09.01 Ekstraordinært årsmøte udatert informasjonsskriv.
2015.09.04 Styreleder takker for tilliten – liste over oppgaver.
2016.03.14 Ordinært årsmøte – referat.
Styret 2015 – 2016.

S.E.& O.