2019.12.05 Styreperioden 2018 – 2019

Om jeg hadde blitt lovlig valgt som styremedlem kunne jeg uansett ikke skrive under på hverken årsmelding eller regnskap. Under følger en liste på syv punkter hvor det er mulige brudd på flere lover.

Grunner til ikke å skrive under styrets dokumenter. Det er mange grunner til å ikke skrive under noen dokumenter etter styreperioden 2018 – 2019. De andre i styret var oppgitte. De ønsket selvfølgelig ikke meg i styret. De ville fortsette å ordne opp for seg selv på fellesskapets bekostning. Styrelederen forsøkte, som han gjorde under årsmøtet i 2017, å utpeke styremedlemmer uten valg. Jeg stoppet han og krevde valg. Da ble jeg valgt til styremedlem. Det sittende styret ble oppgitte. Hadde representanten for Boligbygg KF vært tilstede er det ikke sikkert at jeg hadde blitt valgt. Hevnen kom – jeg ble motarbeidet hele tiden under de møtene jeg deltok på. Videre ble jeg nektet tilgang til styrets e-postkonto og til styrets dokumenter.(Se under)

1:Brudd på plan og bygningsloven – 1.
2:Brudd på plan og bygningsloven – 2.
3:Brudd på eierseksjonsloven.
4:Brudd på personopplysningsloven.
5:Brudd på vedtekter og husordensregler.
6:Ikke tilgang til styredokumenter.(Styrerommet)
7:Ikke tilgang til styrets e-postkonto.

1: Brudd på plan og bygningsloven – 1 Det er bygget levegger utenfor 1. etasje mellom oppgang B og oppgang E. Etter henvendelse til Oslo kommune – plan og bygningsetaten er tilbakemeldingen at byggingen er ulovlig. Den er søknadspliktig – det kan søkes i ettertid på bestemte betingelser.(Lenke) Det er eget innlegg om dette.(Lenke)

2: Brudd på plan og bygningsloven2 Opprinnelig kjølerom er ombygd til møterom og kjøkken. Ombyggingen er søknadpliktig. Det er varslet Oslo kommune – plan og bygningsetaten.(Lenke ) En tidligere styreder startet denne ombyggingen og Nåværende Styreleder fullførte prosjektet. Lokalene brukes fortsatt – bruken kan dermed være ulovlig. Ombyggingen er beskrevet i styrets halvårsrapport datert 12. september 2017.(pdf)

3: Brudd på eierseksjonsloven. Bygging av levegger er ulovlig etter plan og bygningsloven. Kostnadene er dekket av alle sameierne – kun et fåtall har glede av påkostningen. Det må legges frem som forslag under sameiemøtet.(Lenke) Om prosjektets kostnad overgår 5% av sameiets årsbudsjett kreves det 2/3 flertall. ( §49 og § 50) Styret ble informert om dette i et brev datert 29. oktober 2019.(pdf)

4: Personopplysningsloven – ulovlig kameraovervåkning.Det er en massiv bruk av kameraovervåkning. Det er planlagt mer. Huseierforeningen opplyser at bruk av kameraovervåkning til å avdekke brudd på husordensregler og til mangelfull kildesortering ikke er tillatt. Foreningen viser til datatilsynet og personopplysningsloven.(Lenke)

5: Brudd på vedtekter og husordensregler. Styret har uten sameiernes tilslutning gitt uvedkommende rett til å kjøre over vår eiendom. Dette er brudd på husordensreglene og vedtektenes § 1. Tillatelsen gjelder også brudd på reguleringsbestemmelsene for områdets nedre del. Plan og bygningsetaten i Oslo kommune opplyser at det ikke skal være kjøring på området. «Ihvertfall ikke til naboeiendommene.»(Lenke)

6: Manglende tilgang til styrets dokumenter. I en e-post til Obos eiendomsforvaltning datert 23. mai 2018 ber Styrelederen om at det opprettes tilgang til «Styrerommet»(pdf) Det finnes ikke spor av noen slik tilgang i mitt arkiv før 31. oktober. (I løpet av den siste måneden har jeg kommet over en e-post-fra Styrelederen hvor passordet til styrets e-poskonto er opplyst. Det er uvanlig, men denne e-poste er ikke kommet til meg.) Da kommer det reklame for det nye «styrerommet» og senere i mars 2019 kom det tilbud om kurs i samme.(pdf)

7: Manglende tilgang til e-poster felles for styret. Jeg fikk aldri tilgang til styrets e-postløsning. Dermed kunne ikke jeg følge med i hva som skjedde. Hvordan kan jeg ha noe ansvar når jeg ikke hadde tilgang til styrets dokumenter og e-postkommunikasjon. (I løpet av den siste måneden har jeg kommet over en e-post fra Styrelederen hvor passordet til styrets e-postkonto er opplyst. Det er uvanlig, men denne e-posten er ikke kommet til meg.)

Dokumenter.
2019.10.29 Brev til styret om levegger og omkostninger.
2018.05.23 E-post til Obos om tilgang til «Styrerommet»
2018.10.31 E-post fra Obos om styrerommet.
2017.09.00 Styrets halvårsarpport høsten 2017.
2018.04.17 Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
Styret 2018 – 2019.

S. E. & O.