2024.06.19 Ordinært Årsmøte 2024

Det er innkalt til ordinært årsmøte 19. juni 2024. Denne gangen på Cafè Mir, Toftesgate 69. Dette er 2 måneder senere enn det som har vært vanlig i alle år. Utover de faste postene som loven krever er det kommet inn 3 saker, en fra en seksjonseier og 2 fra styret. Saken fra en seksjonseier er en repetisjon av sakene fra det ekstraordinære årsmøtet 5. februar i år.

Årsmøtet – utsettelser. Årsmøtet var berammet til 25. april 2024. Noen gjorde en dumhet; det ble berammet årsmøte uten lokaler tilgjengelig. De lokalene som vi vanligvis bruker var vanskelig å bestille, nesten umulig. Dette er et eldresenter som i de siste årene ble drevet av Kirkens Bymisjon. Pr. 01.01.2024 tok Oslo kommune over driften. Det var da problemene oppsto. Innkallingen til årsmøtet finnes her.(pdf)

Sak 4. Godtgjørelse til styret – Innkallingen – feil. Det er oppstått en feil i innkallingen. Det gjelder sak 4 – godtgjørelse til styret. I innkallingen er beløpet satt til NOK 120.000,- Styret vedtok under sitt møte i mai at beløpet som kreves er NOK 150.000 til intern fordeling. Fjordårets beløp var NOK 120.000,- (altså NOK 10.000,- pr. måned. Med en prisstigning på 5% og en styreperiode forlenget til 14 måneder vil dette utgjøre NOK 147.000,- altså kun en mindre justering. Solibo er varslet om denne feilen i en e-post datert 16. juni 2024.(pdf)

Sak 5 Valg av tillitsvalgte. Et styremedlem «furter» til stadighet fordi han ikke får sin vilje under styremøtene. Styret har 4 medlemmer. Vedkommende vil øke til fem medlemmer. Et forslag om å øke antall styremedlemmer er ikke fremmet som sak til årsmøtet. I eierseksjonslovens § 45 står det: «Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen.»(Lenke) Antall styremedlemmer kan derfor ikke utvides ved dette møtet.

Sak 6.1 «Vindu protokoll og hjemmeside» Disse sakene er fyldig omtalt tidligere. De finnes på https://www.aadahl.no. Dette er kun en repetisjon av møtet 5. februar i år. I styrets innstilling er de fleste påstander imøtegått – både til det ekstraordinære årsmøtet og til årets ordinære møte. Når det gjelder min hjemmeside så må jeg igjen påpeke at den er et forsvar etter angrep fra styrene fra 2015. Styret i 2021 bestilte en utredning fra advokatfirmaet Dalan & Co. Her kommer et sitat: «Innledningsvis bemerkes at alle seksjonseiere naturligvis har full rett til å ha meninger om styrets arbeid og kvalifikasjoner, herunder om enkelt styremedlemmers duglighet.» Hjemmesiden har ikke noe med sameiets drift å gjøre. Om noen mener at det er noe feil med siden har de hatt rikelig med tid til å orientere om dette. Om seksjonseier Hansen fortsatt påstår at det er advart mot hjemmesiden må han bevise det. Her kommer snarveier:

Snarveier om sak 6.1 «Vindu protokoll og hjemmeside»
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

Sak 6.2 Endring av husordensreglene. Etter flere henvendelser til styret ble det under styrets møte 14. juni 2023 fattet vedtak om at luting av hund på sameiets område og det området sameiet forvalter ikke lenger er tillatt. Et slik vetak må formaliseres gjennom et årsmøtevedtak.(pkt. 2 i husordensreglene)(pdf)

Sak 6.3 Ulovlig innlemming av balkong/terrasse. En seksjonseier har utvidet sin seksjon ved å innlemme balkong/terrasse i leiligheten. Tiltaket er omsøkt og godkjent av Oslo kommune – plan og bygningsetaten.(PBE) I midlertid krever sameiets vedtekter at fasadeendring skal godkjenne tiltaket. Det er det ikke søkt om. Seksjonseier er varslet om at tiltaket er brudd på vedtektene. Sameiet har alltid hatt en streng praksis når det gjelder endring av fasaden. Styret legger saken frem for årsmøtet og det kreves 2/3 flertall for å godkjenne tiltaket. Om tiltaket ikke blir godkjent er det to muligheter: 1: Tilbakeføring av ombyggingen eller 2: Tvangsfravikelse. Tilsvarende tiltak er tidligere blitt nektet.

Dokumenter.
Ekstraordinært årsmøte 5. februar 2024 – Referat.
Innkalling – årsmelding årsmøtet 2024
Innkalling Sak fra seksjon 41 Hansen
Innkalling Sak fra Styret om lufting av hund.
Innkalling Sak – seksjon 8 fasadeendring.
Husordensregler – gjeldene fra 2022.
Vedtekter – gjeldene fra 2023.
Styret 2023 – 2024.

2024.06.19 Det ordinære årsmøtet – Forslag Fra Thore Hansen Om Ekstraordinært Årsmøte I Februar.

Seksjonseier Thore Hansen har levert krav om årsmøtebehandling av sak kalt «Forslag til vedtak, Generalforsamling SBG 25 april 2024» Vedtaket som gjelder meg i protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet er noe uklart og inneholder forsøk på lovbrudd. Flere ganger i forslaget skriver han at årsmøtet er sameiets «Generalforsamling» osv. Hansen ser ut til å glemme at loven står over årsmøtet. Her kommer noen flere betraktninger om trakassering og lovbrudd.

Vedtaket som gjelder meg – ekskludering som styremedlem. Forslaget fra Hansen ligger her.(pdf) Hvor i loven finner kravstillerne muligheten for å ekskludere meg fra styret. Jeg er valgt frem til det ordinære årsmøtet 2024.(pdf) Om det var ønskelig å velge nytt styre skulle det vært fremmet som forslag i innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet. Det finnes ikke en slik sak nevnt i innkallingen. Årsmøtet valgte meg som styremedlem 2022 – 2024. Loven sier også at styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Årsmøtet kan bestemme noe annet.(§ 55 i Eierseksjonslove)

Hjemmesiden – møte med meg. Sameiet har ikke noe med min hjemmeside å gjøre.  Forslagsstiller Hansen skriver i pkt 3 “hjemmeside som inneholder sjikanøs og feilaktig informasjon om sameiet, og fakta frie‬ påstander som er til stor skade for sameiets omdømme og eierne.“ Det er enda en gang grunn til å minne herr Hansen om at det er ingen av påstandene på hjemmesiden som ikke kan dokumenteres, vitneføres eller er selvopplevd. Om det er noe Hansen mener er feil, så har han hatt rikelig med muligheter til å imøtegå opplysningene/påstandene. Kontaktinformasjon ligger på siden.

Sjikanøs og feilaktig informasjon. Om noen mener at omtale av usannheter, vedtektsbrudd og lovbrudd er sjikanøst har de seg selv å takke. Alt ville vært bedre om styrene fra 2015 og frem til i dag slutter å komme med usannheter, bryte vedtektene, bryte årsmøtevedtak og eierseksjonsloven, plan og bygningsloven og personopplysningsloven. Thore Hansen har sittet i de fleste styrer siden 2015. Thore Hansen og de styrer han har sittet i har siden 2015 bidratt til at sameiet Sofienberggata 23 A – E er blitt et utrygt og utrivelig sted å bo.

Loven og “Unødig opphold” Jeg håper ikke dette er et forsøk på sitat fra Eierseksjonsloven. Loven inneholder ikke en slik pasus i paragrafen om årsmøtet. Om det er et slik forsøk så er dette enda et forsøk på bløff og en usannheter.

Vedtak om styrehonorar. I vedtaket fra det ekstraordinære årsmøtet er det en pasus om styrehonorar. Her forsøker forslagsstiller Hansen seg igjen på et lovbrudd og glemmer igjen at loven står over årsmøtevedtak.  I § 55 i eierseksjonsloven står det:
“Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.” Dette er alt som står om styrehonorar (vederlag) i eierseksjonsloven. I alle år har styrehonorar vært en punkt under det ordinære årsmøtet. I alle år har, i følge referatene, styrehonorar blitt vedtatt samlet til intern fordeling. Det er tvilsomt at loven åpner for en annen praksis selv om det ikke er nevnt i lovteksten. Det presiseres at vedtatt styrehonorar gjelder styreperioden som årsmøtet behandler(Det avgåtte styret)

Årsmøtevedtak – 2022 og 2021. Det er altså avslørt flere forsøk på lovbrudd i forslaget fra Thore Hansen. Hansen er veldig opptatt av at årsmøtevedtak skal følges opp. Det er grunn til å minne om et årsmøtevedtak fra 2022: Sak 4 A:(pdf) Et årsmøtevedtak fra 2021 om nye vinduer i oppgang A 5. etasje er, etter hva jeg har fått opplyst, heller ikke oppfylt.(pdf)

A SAK 4 Pålegge styret å følge regler.
Forslag til vedtak: Styret pålegges å følge Eierseksjonsloven, Plan og bygningsloven og personopplysningsloven
Vedtak: Godkjent.
6. Nye vinduer i 6. etasje oppgang A venstre.
Vedtak: Sameier tilbakebetaler kostnadene som fellesskapet har hatt med å skifte de nevnte vinduer. Etter hva jeg har fått opplyst er ikke vinduene betalt av seksjonseier.

I sitt forslag til årsmøtet er Thore Hansen opptatt av at årsmøtevedtak skal oppfylles og bløffer med uttrykket “uten unødig opphold” Da skal det også gjelde alle vedtak årsmøtet har fattet, ikke bare de som passer Hansen i øyeblikket. Enda en gang må det minnes om at loven står over ethvert årsmøtevedtak.

Dokumenter.
2024.06.19 Årsmøtet – innkalling sak 6.1
2022.04.06 Årsmøtet 2022 Referat – valgt styre.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – vedtak om vinduer etasje 6.
2022.04.06 Årsmøtet 2022 – sak om lover og regler.
Styret 2021 – 2022.
Styret 2022 – 2023.

S. E. & O.