2024.06.19 Ordinært Årsmøte 2024

Det er innkalt til ordinært årsmøte 19. juni 2024. Denne gangen på Cafè Mir, Toftesgate 69. Dette er 2 måneder senere enn det som har vært vanlig i alle år. Utover de faste postene som loven krever er det kommet inn 3 saker, en fra en seksjonseier og 2 fra styret. Saken fra en seksjonseier er en repetisjon av sakene fra det ekstraordinære årsmøtet 5. februar i år.

Årsmøtet – utsettelser. Årsmøtet var berammet til 25. april 2024. Noen gjorde en dumhet; det ble berammet årsmøte uten lokaler tilgjengelig. De lokalene som vi vanligvis bruker var vanskelig å bestille, nesten umulig. Dette er et eldresenter som i de siste årene ble drevet av Kirkens Bymisjon. Pr. 01.01.2024 tok Oslo kommune over driften. Det var da problemene oppsto. Innkallingen til årsmøtet finnes her.(pdf)

Sak 4. Godtgjørelse til styret – Innkallingen – feil. Det er oppstått en feil i innkallingen. Det gjelder sak 4 – godtgjørelse til styret. I innkallingen er beløpet satt til NOK 120.000,- Styret vedtok under sitt møte i mai at beløpet som kreves er NOK 150.000 til intern fordeling. Fjordårets beløp var NOK 120.000,- (altså NOK 10.000,- pr. måned. Med en prisstigning på 5% og en styreperiode forlenget til 14 måneder vil dette utgjøre NOK 147.000,- altså kun en mindre justering. Solibo er varslet om denne feilen i en e-post datert 16. juni 2024.(pdf)

Sak 5 Valg av tillitsvalgte. Et styremedlem «furter» til stadighet fordi han ikke får sin vilje under styremøtene. Styret har 4 medlemmer. Vedkommende vil øke til fem medlemmer. Et forslag om å øke antall styremedlemmer er ikke fremmet som sak til årsmøtet. I eierseksjonslovens § 45 står det: «Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen.»(Lenke) Antall styremedlemmer kan derfor ikke utvides ved dette møtet.

Sak 6.1 «Vindu protokoll og hjemmeside» Disse sakene er fyldig omtalt tidligere. De finnes på https://www.aadahl.no. Dette er kun en repetisjon av møtet 5. februar i år. I styrets innstilling er de fleste påstander imøtegått – både til det ekstraordinære årsmøtet og til årets ordinære møte. Når det gjelder min hjemmeside så må jeg igjen påpeke at den er et forsvar etter angrep fra styrene fra 2015. Styret i 2021 bestilte en utredning fra advokatfirmaet Dalan & Co. Her kommer et sitat: «Innledningsvis bemerkes at alle seksjonseiere naturligvis har full rett til å ha meninger om styrets arbeid og kvalifikasjoner, herunder om enkelt styremedlemmers duglighet.» Hjemmesiden har ikke noe med sameiets drift å gjøre. Om noen mener at det er noe feil med siden har de hatt rikelig med tid til å orientere om dette. Om seksjonseier Hansen fortsatt påstår at det er advart mot hjemmesiden må han bevise det. Her kommer snarveier:

Snarveier om sak 6.1 «Vindu protokoll og hjemmeside»
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

Sak 6.2 Endring av husordensreglene. Etter flere henvendelser til styret ble det under styrets møte 14. juni 2023 fattet vedtak om at luting av hund på sameiets område og det området sameiet forvalter ikke lenger er tillatt. Et slik vetak må formaliseres gjennom et årsmøtevedtak.(pkt. 2 i husordensreglene)(pdf)

Sak 6.3 Ulovlig innlemming av balkong/terrasse. En seksjonseier har utvidet sin seksjon ved å innlemme balkong/terrasse i leiligheten. Tiltaket er omsøkt og godkjent av Oslo kommune – plan og bygningsetaten.(PBE) I midlertid krever sameiets vedtekter at fasadeendring skal godkjenne tiltaket. Det er det ikke søkt om. Seksjonseier er varslet om at tiltaket er brudd på vedtektene. Sameiet har alltid hatt en streng praksis når det gjelder endring av fasaden. Styret legger saken frem for årsmøtet og det kreves 2/3 flertall for å godkjenne tiltaket. Om tiltaket ikke blir godkjent er det to muligheter: 1: Tilbakeføring av ombyggingen eller 2: Tvangsfravikelse. Tilsvarende tiltak er tidligere blitt nektet.

Dokumenter.
Ekstraordinært årsmøte 5. februar 2024 – Referat.
Innkalling – årsmelding årsmøtet 2024
Innkalling Sak fra seksjon 41 Hansen
Innkalling Sak fra Styret om lufting av hund.
Innkalling Sak – seksjon 8 fasadeendring.
Husordensregler – gjeldene fra 2022.
Vedtekter – gjeldene fra 2023.
Styret 2023 – 2024.

2024.06.19 Det ordinære årsmøtet – Forslag Fra Thore Hansen Om Ekstraordinært Årsmøte I Februar.

Seksjonseier Thore Hansen har levert krav om årsmøtebehandling av sak kalt «Forslag til vedtak, Generalforsamling SBG 25 april 2024» Vedtaket som gjelder meg i protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet er noe uklart og inneholder forsøk på lovbrudd. Flere ganger i forslaget skriver han at årsmøtet er sameiets «Generalforsamling» osv. Hansen ser ut til å glemme at loven står over årsmøtet. Her kommer noen flere betraktninger om trakassering og lovbrudd.

Vedtaket som gjelder meg – ekskludering som styremedlem. Forslaget fra Hansen ligger her.(pdf) Hvor i loven finner kravstillerne muligheten for å ekskludere meg fra styret. Jeg er valgt frem til det ordinære årsmøtet 2024.(pdf) Om det var ønskelig å velge nytt styre skulle det vært fremmet som forslag i innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet. Det finnes ikke en slik sak nevnt i innkallingen. Årsmøtet valgte meg som styremedlem 2022 – 2024. Loven sier også at styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Årsmøtet kan bestemme noe annet.(§ 55 i Eierseksjonslove)

Hjemmesiden – møte med meg. Sameiet har ikke noe med min hjemmeside å gjøre.  Forslagsstiller Hansen skriver i pkt 3 “hjemmeside som inneholder sjikanøs og feilaktig informasjon om sameiet, og fakta frie‬ påstander som er til stor skade for sameiets omdømme og eierne.“ Det er enda en gang grunn til å minne herr Hansen om at det er ingen av påstandene på hjemmesiden som ikke kan dokumenteres, vitneføres eller er selvopplevd. Om det er noe Hansen mener er feil, så har han hatt rikelig med muligheter til å imøtegå opplysningene/påstandene. Kontaktinformasjon ligger på siden.

Sjikanøs og feilaktig informasjon. Om noen mener at omtale av usannheter, vedtektsbrudd og lovbrudd er sjikanøst har de seg selv å takke. Alt ville vært bedre om styrene fra 2015 og frem til i dag slutter å komme med usannheter, bryte vedtektene, bryte årsmøtevedtak og eierseksjonsloven, plan og bygningsloven og personopplysningsloven. Thore Hansen har sittet i de fleste styrer siden 2015. Thore Hansen og de styrer han har sittet i har siden 2015 bidratt til at sameiet Sofienberggata 23 A – E er blitt et utrygt og utrivelig sted å bo.

Loven og “Unødig opphold” Jeg håper ikke dette er et forsøk på sitat fra Eierseksjonsloven. Loven inneholder ikke en slik pasus i paragrafen om årsmøtet. Om det er et slik forsøk så er dette enda et forsøk på bløff og en usannheter.

Vedtak om styrehonorar. I vedtaket fra det ekstraordinære årsmøtet er det en pasus om styrehonorar. Her forsøker forslagsstiller Hansen seg igjen på et lovbrudd og glemmer igjen at loven står over årsmøtevedtak.  I § 55 i eierseksjonsloven står det:
“Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.” Dette er alt som står om styrehonorar (vederlag) i eierseksjonsloven. I alle år har styrehonorar vært en punkt under det ordinære årsmøtet. I alle år har, i følge referatene, styrehonorar blitt vedtatt samlet til intern fordeling. Det er tvilsomt at loven åpner for en annen praksis selv om det ikke er nevnt i lovteksten. Det presiseres at vedtatt styrehonorar gjelder styreperioden som årsmøtet behandler(Det avgåtte styret)

Årsmøtevedtak – 2022 og 2021. Det er altså avslørt flere forsøk på lovbrudd i forslaget fra Thore Hansen. Hansen er veldig opptatt av at årsmøtevedtak skal følges opp. Det er grunn til å minne om et årsmøtevedtak fra 2022: Sak 4 A:(pdf) Et årsmøtevedtak fra 2021 om nye vinduer i oppgang A 5. etasje er, etter hva jeg har fått opplyst, heller ikke oppfylt.(pdf)

A SAK 4 Pålegge styret å følge regler.
Forslag til vedtak: Styret pålegges å følge Eierseksjonsloven, Plan og bygningsloven og personopplysningsloven
Vedtak: Godkjent.
6. Nye vinduer i 6. etasje oppgang A venstre.
Vedtak: Sameier tilbakebetaler kostnadene som fellesskapet har hatt med å skifte de nevnte vinduer. Etter hva jeg har fått opplyst er ikke vinduene betalt av seksjonseier.

I sitt forslag til årsmøtet er Thore Hansen opptatt av at årsmøtevedtak skal oppfylles og bløffer med uttrykket “uten unødig opphold” Da skal det også gjelde alle vedtak årsmøtet har fattet, ikke bare de som passer Hansen i øyeblikket. Enda en gang må det minnes om at loven står over ethvert årsmøtevedtak.

Dokumenter.
2024.06.19 Årsmøtet – innkalling sak 6.1
2022.04.06 Årsmøtet 2022 Referat – valgt styre.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – vedtak om vinduer etasje 6.
2022.04.06 Årsmøtet 2022 – sak om lover og regler.
Styret 2021 – 2022.
Styret 2022 – 2023.

S. E. & O.

2024.01.04 Ekstraordinært årsmøte – om Vedlikehold av bygningsmassen, Samarbeidsklima i Styret og Kjennelse i Jordskifteretten.

Det er 8 seksjonseiere som krever ekstraordinært årsmøte. Temaene disse 8 ønsker å ta opp i årsmøtet er: «MANGLENDE VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSE», «SAMARBEIDSKLIMA I STYRET» og «KJENNELSE I JORDSKIFTERETTEN». I det andre punktet er det et angrep på meg og min hjemmeside. Siden ble opprettet som et forsvar for sameiets interesser og mine. Vi er nå i den situasjonen at dere 8 seksjonseiere angriper mitt forsvar uttrykt på siden aadahl.no. Altså: jeg må forsvare meg mot angrep på mitt forsvar av sameiets og mine interesser. Hjemmmesiden har vært tilgjengelig i mange år. Mange avvik, som lovbrudd, vedtektsbrudd og brudd på årsmøtevedtak er avslørt og presentert. Jeg håper at siden har hatt en oppdragende virkning slik at flere avvik er blitt unngått.

Snarveier:
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

Vedlikehold av bygningsmasse. Det er Seksjonseier Hansen som står bak dette kravet. Han er tydeligvis ikke oppdatert på hva som foregår på vedlikeholdsfronten. Under dette avsnittet er det listet opp fire punkter. Les hele saken her.(Lenke)

Samarbeidsklima i styret. Det er ikke mer enn vanlig uenighet i sameiets styre slik jeg ser det. Vi tre andre samarbeider utmerket i styret og treffes fra tid til annet privat. Det fjerde styremedlemmet “furter” fordi han ikke får som han vil hele tiden. Beskrivelsen ser slik ut: «Dette er ikke bare i strid med allmenn folkeskikk, men må også vurderes opp mot lover om netthets.» Det er altså her snakk om https://www.aadahl.no. Hvorfor denne ble opprettet vil det bli redegjort for. Videre: det er blitt utarbeidet to juridiske utredninger betalt av fellesskapet. Det klages her over bruk av materiale som er tilegnet som styremedlem. Dette er feil. Det meste av materialet er kommet fra tidligere styremedlemmer. Om dette hadde vært problematisk, ville det sikkert vært påpekt i de to juridiske utredningene og ville vært brukt mot meg. Listen under er mitt forsvar på disse angrepene. I følge arkivet er det også kravstilleren til det ekstraordinære årsmøtet som ivret mest for å få meg kastet ut og tvangssolgt seksjonen. Dette er en ny standard for naboskap – og det er dette de som krever ekstraordinært årsmøte støtter. Seksjonseier Hansen selv sitter ikke i styret. Hvordan kan han vite noe inngående om dette? Les hele saken her.(Lenke)

Kjennelse i Jordskifteretten. Borettslaget Thorvald Meyersgate 62 har tidligere stevnet oss for Forliksrådet og etter det til Jordskifteretten. Vi fikk dom mot oss i Jordskifteretten. Vår nåværende advokat beskriver denne dommen som svak og er ikke basert på juss. I et ekstraordinært årsmøte i mai 2023 ble det avgjort at dommen fra Jordskifteretten skulle ankes. Etter dette er det fra to av våre seksjonseiere side blitt trukket i tvil hva vedtaket innebærer. De samme seksjonseiere har bak styrets rygg holdt møter med styret i borettslaget for å oppnå en avtale på tvers av vedtaket i årsmøtet. Det er en av disse seksjonseierne som nå krever ekstraordinært årsmøte for å omgjøre vedtaket fra mai i år. Les hele saken her.(Lenke)

Bedrageri?. Under det ordinære årsmøtet i 2015 ble det besluttet å ta opp lån på 10.000.000,- Dette på grunnlag av en rapport om byggets tilstand utarbeidet av Ingeniør-konsult. Senere er det blitt fremmet forslag om større påkostninger som ville ha økt gjeldsbyrden med i hvertfall det dobbelte. Problemet er at nesten ikke noe av beløpet på 10.000.000,- av låneopptaket gikk til å utbedre skader på bygget. Midlene gikk til mindre viktige ting om enn ikke bortkastede prosjekter. Det er vanskelig å unngå at tanken faller ned på bedrageri. Det vil bli utarbeidet et eget innlegg om dette.(Lenke)

Innlegg på hjemmesiden. Innholdet i innleggene på hjemmesiden har vært kjent i mange år. Om noe er feil har det vært rimelig med tid til å orientere meg om dette slik at jeg kunne rette opp feilene – med mindre at innholdet kan dokumenteres, bekreftes av vitner eller er selvopplevd. E-postadressen er kjent. 

Hele saken er delt i tre deler.
Ekstraordinært årsmøte om samarbeidsklima i styret.
Ekstraordinært årsmøte om Vedlikehold.
Ekstraordinært årsmøte om anke – dom i Jordskifteretten.

S.E.& O.

2024.02.05 Ekstraordinært Årsmøte Vedlikehold av bygningsmassen

Det er en seksjonseier som står bak dette kravet. Han er tydeligvis ikke oppdatert på hva som foregår på vedlikeholdsfronten. Under dette avsnittet er det listet opp fire punkter.

1: Vannlekkasje på galleriet i 6. etasje.
2: Vannlekkasje i kjellerboder ved garasjen.
3: Manglende vedlikehold av ventilasjon i boder ved garasjen.
4: Manglende planlegging av langsiktige vedlikeholdsoppgaver.
 1. Vannlekkasje på galleriet i 6 etasje. Skaden ble meldt styret 21.12.2022 og ble meldt Gjensidige forsikring 22.12.2022. Først 29.03.2023 kom det en tilbakemelding fra Gjensidige forsikring med skaderapport. Dette etter gjentatte purringer. Gjensidige forsikring påstår at de ikke får opp meldinger fra oss og at det er feil hos oss. Ettersom det er jeg som «har holdt» i denne saken mener Gjensidige at det er feil hos meg. En annen sak som forvirrer er spørsmål om taktekker. Det er ikke noen taklekkasje hos oss. Takene er nylig reparert. Dette er tøv fra Gjensidige forsikrings side. Det ble gjort en hel rekke henvendelser til Gjensidige forsikring i perioden fra skaden ble meldt til takstrapporten kom. Takstrapporten ble mottatt 29. mars 2023. Den 3. april samme år sender jeg en e-post til takstmannen hos Gjensidige med noen presiseringer.(pdf) Ingen andre i styret har kommentert denne e-posten som skisserer bl. a. en midlertidig løsning i tilfelle forsinkelser med utbedringen. Den midlertidige løsningen refererer direkte til skaderapporten.

  Etter nyttår i 2023 kom det mye snø. Vi var ikke da klar over årsaken til vannlekkasjene som oppsto i desember 2022. For å redusere skadeomfanget ble det ryddet snø, tint og renset avløpsrenne og avløp. Den ene bøtten etter den andre med varmtvann ble hentet fra vaktmesterrommet. Det ble engasjert blikkenslager via Telle Vedlikehold. Han bisto med arbeid og med råd. Dette pågikk ved snøfall resten av vinteren. De som sto for dette var Saeed, Kaloshi og undertegnede. Det er kommet påstander om at styret ikke har gjort noe i forhold til vannskaden på galleriet i 6. etasje. Det er et håp om at dette innlegget beviser det motsatte og at påstandene på dette punktet nedfelt i dokumentet i kravet om ekstraordinært årsmøte blir kjent ugyldige og er usanne.

  En skulle tro at det er, både i Gjensidige forsikrings og i vår interesse, både å forebygge og å begrense skader. Etter gjentatte henvendelser fikk vi noen råd fra Gjensidiges takstmann. Dette forsinket utbedringen av skaden i vesentlig grad.

  Gjensidige forsikring skriver i takstrapporten at vi kan sørge for utbedring av følgeskadene selv, eller at takstmannens firma kan utbedre. Det er skade på 4 seksjoner. Gjensidige skriver også at utbedringene ikke bør skje før årsaken til skadene er utbedret. Status blir da at vi venter på svar fra takstmannen på hva som bør gjøres mens vi ikke kan starte arbeidet med å skaffe firmaer som skal stå for utbedringen av skadeårsaken. Alvorlig sykdom i takstmannens familie er årsaken til forsinkelsen opplyser takstmannen.

  Takstmannen opplyser i sin rapport kun en årsak til vannskaden og følgeskadene. Det er feilkonstruerte trelemmer som hindrer vannet fra taket og fra snøsmelting å komme til renna som skal ta unna vannet. En seksjonseier som har sin seksjon i 6. etasje har observert denne feilkonstruksjonen og for egen regning gjort tiltak slik at vannet sirkulerer utenfor sin seksjon. Det er avvik i forhold til utskifting av trelemmene. Lemmene er nevnt i årsmeldingen til årsmøtet i 2019. Det finnes ett tilbud fra ett firma. Det finnes ikke spor etter prosjektet i styrets møtereferater. Dette er brudd på eierseksjonslovens § 56 om styremøter. «Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de deltakende styremedlemmene skal signere protokollen.»(Lenke) Videre finnes det ikke spor etter tilbud fra andre tilbydere. Det ene tilbudet er på ca 120.000. Det burde vært flere.

  I takstrapporten fra Gjensidige forsikring vises det til kun en årsak til skaden og dermed følgeskadene – de feilkonstruerte lemmene. I e-posten til takstmannen datert 3. april i år skisserer jeg en midlertidig løsning for å hindre at skaden skjer igjen – iløpet av sommeren.(pdf) Gjennom sommeren sørget styret for at alle lemmene blir fjernet, gjort rene og lagret i bodanleggene – dette med tanke på gjenbruk. Videre er galleriet for det meste rengjort slik at avløp for vannet er åpent. Det er også kommet forslag om å snu lemmene 90 grader. Dette vil løse problemet med manglende sirkulering av vann.

  I løpet av sommeren og høsten har styret vært i kontakt med rundt ni firmaer for å utbedre skaden. Ingen har startet arbeidet. Det har vært flere befaringer med løfte om tilbud. Noen har lovet i gi tilbud, men ikke gjort det. Andre har vi gitt oppdraget til men de har ikke dukket opp. Flere firmaer svarer ikke på telefonsamtaler, på sms eller på e-poster.

  Det ble etter hvert klart at det ikke er mulig å få utbedret skaden før vinteren setter inn. Styret kontaktet derfor Telle Vedlikehold for å lage en midlertidig løsning slik at vi ikke får samme skader på ny. Det ble holdt befaring 27. november og en midlertidig beskyttelse skal nå være på plass. Galleriet vil derfor være stengt for vanlig bruk frem til påske. Det er kun mulig å bruke galleriet i forbindelse med en nødsituasjon.
 2. Vannlekkasje i kjellerboder ved garasje. Ved mye nedbør er det noe inntrenging av vann i bodanlegget ved heisen i garasjeanlegget. Det ser ut til å komme fra gaten. For å få dette utbedret må bodene tømmes og bodeierne må få midlertidig lagerplass andre steder. Antagelig må fortauet graves opp og det må legges ny membran. Mener kravstilleren at dette er nødvendig på grunn av en liten vanndam noen ganger i året?
 3. Manglende vedlikehold av ventilasjonssystem i kjellerboder ved garasje. Allerede til årsmøtet i 2014 melder en seksjonseier sak om fukt i bodanlegget ved heisen i kjelleren. Styret opplyser i sin innstilling at luftelukene er tettet av noen seksjonseiere og at dette er årsaken til dårlig luftkvalitet. En seksjonseier mener at det skal være dagens krav som gjelder for luftkvalitet i kjellere. Bodene er betegnet som sportsboder. Bodene på loftet er betegnet som klesboder. I sportsbodene bør det ikke lagres annet enn det som tåler noe fuktighet. Bodene hadde opprinnelig lufteluker mot gaten. Disse ble for mange år siden tettet med isolasjonsmateriale med dårlig luft som resultat. For å bøte på dette ble det montert ventilasjonsanlegg i bodanlegget. Dette drar strøm hele døgnet hele året igjennom. Det trengs også jevnlig vedlikehold. Altså en veldig dyr – og som det vil vise seg, være en dårlig løsning. Jeg har tidligere klaget på dette, at det er en dyr og dårlig løsning.

  Det ble holdt befaring med Telle Vedlikehold mandag 27. november i bl. a bodanlegget ved heisen. En seksjonseier har som kjent klaget på dårlig luft og krever dette utbedret som et punkt i en ekstraordinær generalforsamling. Telle vedlikehold opplyser at den nåværende løsning er dårlig. Den beste løsningen vil være gjenåpning av lukene mot gaten. Dette punktet i kravet til ekstraordinært årsmøte er altså fremmet på feil grunnlag.
 4. Manglende planlegging av langsiktige vedlikeholdsoppgaver. Det er satt opp 5 underpunkter i denne delen av kravet til ekstraordinært årsmøte.

  1. Taket: I årsmeldingen presentert til årsmøtet 2022 opplyses det at alle lekkasjer er tettet. Det er fjernet mose og det er skiftet alle ødelagte taksteiner. Taket vil derfor kunne holde i mange år ved jevnlig ettersyn.
  2. Vinduer: Helt siden 2017 har vinduer vært et tema og er blitt besluttet utredet under 2 årsmøter. Det som hele tiden er underslått er at vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. (§ 32 i eierseksjonsloven.)(Lenke) Under årets årsmøte opplyste jeg at vedlikehold av vinduer som nevnt over er seksjonseiers ansvar og refererte til loven. Jeg ble irettesatt av herrene Hansen og Fachenberg som påstår det motsatte. En må kunne forvente at disse herrene kan lese. I mars i 2021 deltok Hansen og Fachenberg i et telefonmøte med Obos eiendomsforvaltning. I referatet fra dette møtet datert 23. mars 2021 støttes mitt syn på saken. Allikevel påstår disse herrene det motsatte under årets årsmøte. I mai 2019 ble det holdt en befaring med bygningsingeniør Per Kristian Løken. Hans konklusjon, etter å ha kontrollert vinduer i flere leiligheter, var at vinduene kunne holde i mange år med riktig vedlikehold. Det har også vært forsøk på en annen bløff: at utvendig vedlikehold av vinduer er sameiets ansvar. Loven skiller ikke mellom utvendig og innvendig vedlikehold.
  3. Varmtvannsberedere. Det er ikke registrert noen avvik knyttet til tilførsel av varmtvann det siste året. Det er fremkommet påstander om at varmen, altså varmetapet i berederrommet vil kunne skade berederne og rørene. Tre styremedlemmer hadde befaring med Telle Vedlikehold mandag 27. november. Berederrommet var ett av stedene for befaringen. Telle avviste at varmetapet kan skade hverken rør eller beredere. Dette fremstår som tøv.
  4. Heisen: Heisen er ikke ny, den bør vel snart skiftes ut. Allikevel så er det ikke registrert mange avvik det siste året. Det som har skapt problemer er gjenstander som havner i sporene for heisdøren. Døren oppfatter dette som hinder og sikkerhetsanordningen hindrer døren å lukke seg. Det er jevnlig sikkerhetskontroller av heisen.
  5: Andre vedlikeholdsoppgaver. Huset er ikke nytt. Det kan dukke opp ting. Det viktigste er å vedlikeholde etter hvert.
Dokumenter.
2023.04.26 Referat fra ordinært årsmøte.
2023.03.29 Gjensidige skaderapport og takst.
2023.04.03 E-post til Gjensidige med presiseringer.
Styret 2023 – 2024.

S. E. & O.

2024.02.05 Ekstraordinært Årsmøte Samarbeidsklima i styret.

Det er ikke mer enn vanlig uenighet i sameiets styre slik jeg ser det. Kaloshi, Saeed og jeg samarbeider utmerket i styret og treffes fra tid til annen privat. Beskrivelsen ser slik ut: «Dette er ikke bare i strid med allmenn folkeskikk, men må også vurderes opp mot lover om netthets.» Det er altså her snakk om https://www.aadahl.no. Hvorfor denne ble opprettet vil det bli redgjort for. Videre: det er blitt utarbeidet to juridiske utredninger betalt av fellesskapet. Det klages her over bruk av materiale som er tilegnet som styremedlem. Dette er feil. Det meste av materialet er kommet fra tidligere styremedlemmer. Om dette hadde vært problematisk, ville det sikkert vært påpekt i de to juridiske utredningene og ville vært brukt mot meg. Listen under er mitt forsvar på disse angrepene. I følge arkivet er det også kravstilleren til det ekstraordinære årsmøtet som ivret mest for å få meg kastet ut og tvangssolgt seksjonen. Dette er en ny standard for naboskap – og det er dette de som krever ekstraordinært årsmøte støtter.

Taushetsplikt. Om noen er bekymret for eventuell taushetsplikt så har eierseksjonsloven ingen pasus om dette. Det finnes noen råd på nettet. Huseiernes landsforbund har et innlegg.(Lenke) Ifølge Huseiernes så rammes ikke min side av hverken av personopplysningsloven eller eierseksjonsloven.

Opptak av lån – årsmøtet 2015. Under det ordinære årsmøtet i 2015 ble det vedtatt å låne 10.000.000,- for nødvendig vedlikehold. Dette låneopptaket ble vedtatt på bakgrunn av en rapport om byggets tilstand utarbeidet av firmaet Ingeniør-konsult tidlig i 2015. I ettertid viser det seg at midlene ikke ble brukt for nødvendig vedlikehold av bygget, men til andre unødvendige ting. Det vil komme et eget innlegg om det.(Lenke)

Årsmøtet 2017 – lovbrudd. Under årsmøtet 2017 ble ny styreleder valgt etter benkeforslag fra meg. Umiddelbart utpekte den nye styrelederen de andre styremedlemmene . Loven sier at årsmøtet skal velge styret.(Lenke) Det er spørsmål om dette er lovbrudd. Det er et eget innlegg om denne saken.(Lenke)

Vedtektene – nektet å benytte vedtektsfestet rett. Under det ekstraordinære årsmøtet i november 2017 ble det vedtatt at den vedtektsfestede IN-ordningen skulle avvikles. Jeg hadde da helt siden tidlig sommer forsøkt å få styret og Obos eiendomsforvaltnings råd om hvordan jeg skulle forholde meg. Obos eiendomsforvaltnings konsulent påstår at ingen var interessert i å benytte ordningen. Her dette stemmer ikke Hun vet godt at jeg hadde kontaktet både styret og Obos eiendomsforvaltning om dette. Her blir jeg beskrevet som «til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.»(pdf) Dette er vedtektsbrudd og jeg taper vesentlige summer årlig på dette.

TV internettløsning – utkobling uten fornuftig alternativ. I tillegg til strøm, vann og avløp er tilgang til tv/internett vesentlig i et boligsameie. I en skrivelse til huset beboere i november 2017 opplyser styret at avtalen med tv/internettleverandøren Canal-Digital vil bli sagt opp. Det vil bli spart store summer på en ny ordning basert på bredbånd. I januar 2018 ble tilgangen til Canal-Digital stengt. Den alternative løsningen fungerte dårlig – det var store problemer med å se tv i flere år. I en sms-samtale med styrelederen i januar 2018 påstår styreleder at sameiet ikke har spart noe på omleggingen. Dette er det motsatte av hva styret opplyste høsten 2017. Her er det noe som ikke stemmer. Det er eget innlegg om denne saken.

Årsmøtet 2018 – valg. Under dette årsmøtet forsøkte styrelederen på nytt å utpeke styremedlemmer. Dette er samme knep som ble benyttet under årsmøtet i 2017. Jeg fikk stoppet dette med referanse til eierseksjonsloven.(Lenke) Jeg ble valgt men ble motarbeidet stort sett hele tiden. Det er et eget innlegg om dette.(Lenke)

Feil om vedlikehold av vinduer. Det er kommet mange påstander om vinduer. De fleste er feil. Jeg har hele tiden fremhevet hva loven sier. Det er blitt hevdet usannheter om dette i flere år. Mye av dette er beskrevet i kommentaren til påstandene i innkallingen til det kommende ekstraordinære årsmøte som nå er krevet. (Lenke) Saken er også kommentert i et innlegg om årsmøtet 2019.(Lenke)

Styreperioden 2018 – 2019 Nektet tilganger. Som kjent ble jeg valgt. Dette etter at den gjenvalgte styrelederen igjen forsøkte å utpeke styremedlemmene. Jeg ble motarbeidet hele tiden. Det er også kommet frem påstander om at jeg ikke ville gjøre oppgaver jeg ble pålagt og at jeg nektet å bruke styrets digitale hjelpemidler. Jeg hadde ikke tilgang til styrets dokumenter ei heller tilgang til styrets e-postkonto. (I ettertid har jeg oppdaget at en e-post med passordet til denne kontoen er blitt sendt til meg. Det er uvanlig, men denne har ikke jeg fått.)

Årsmøter – saker ønskes fremmet men nektet. Til årsmøtet 2020 meldte jeg flere saker. Flere av disse sakene nektet styret å fremme med ulike begrunnelser. Styret skriver selv til meg at «styret har behandlet dine saker». Dette er brudd på eierseksjonslovens § 43. «Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter § 41.» Her er stiller styrets seg over loven ved å nekte meg å fremme saker.(Lenke)

Lovbrudd – ulovlig oppførte levegger. I styreperiden 2018 -2019 fikk styret oppført levegger mellom flere av oppgangene. Det er sannsynlig at disse er ulovlig oppført etter krav i plan og bygningsloven – at tiltaket er søknadspliktig. Jeg stiller spørsmål om dette til Oslo kommune – plan og bygningsetaten(PBE). De opplyser at tiltaket er søknadspliktig. Her er altså plan og bygningsloven brutt. Det er et eget innlegg om dette.(Lenke)

Lovbrudd – ulovlig ombygging av kjølerom/vaktmesterrom. Det er spor i arkivet etter dette prosjektet allerede i 2016. I 2017, da jeg var vararepresentant i styret, ble det holdt møte i det nedlagte kjølerommet som senere ble brukt som bod/verksted for vaktmester. Dette rommet ble senere ombygd til møterom, kjøkken og spiserom. Det ble også installert toalett. Jeg stiller igjen spørsmål til Oslo kommune.(PBE). Kommunen opplyser at tiltaket er søknadspliktig. Igjen har styret brutt plan og bygningsloven.(Lenke)

Vararepresentant – nektet deltagelse i møter og dokumenter. Under årsmøtet 2021 ble jeg valgt som varamedlem til styret. Jeg ville gjerne følge med på sameiets drift. Det har i alle år vært vanlig at varamedlemmer blir innkalt til møter – og at de har tilgang til styrets dokumenter. Jeg ble nektet deltagelse i møtene og nektet tilgang til styrets dokumenter og e-postkonto. Vararepresentanter har ingen lovfestet rett til dette, men har vært vanlig i vårt sameie.

Et styremedlem bruker sin posisjon til å skaffe seg nye vinduer. En seksjonseier har hatt problemer med ventilasjonen i sin seksjon. Det ble påstått at det var mangel på ventilasjonsluker for innluft. I en periode hvor han var medlem av styret brukte han sin posisjon for å få vinduene skiftet på fellesskapets bekostning. Leiligheten skal være ombygd for å huse flere leietagere. Dette kan ha forrykket balansen i ventilasjonssystemet. Videre, om det har vært feil under oppføringen av bygget, skulle det vært reklamert på innenfor reklamasjonsfristen – ikke ca. 30 år senere. Her har altså seksjonseieren i egenskap av styremedlem beriket seg på fellesskapets bekostning.

Brukte styreposisjonen til å utestenge lovlig eier av parkeringsplass. Et styremedlem brukte sin styreposisjon til å skaffe seg tilgang til en annens parkeringsplass og stenger den rettmessige eier ute. En seksjonseier hadde nylig kjøpt sin seksjon. Det var noe uklarhet om eierforholdene til en parkeringsplass tilhørende den forrige eieren. Plassen skulle selges separat senere. Tidligere eier av seksjonen eier altså fortsatt parkeringsplassen og betaler fellesomkostninger for denne. Hva gjør så den nye seksjonseieren med dette? Han bruker sin posisjon i styret til å utestenge eieren av garasjeplassen ved å stenge nøkkeltilgangen. Han bruker selv garasjeplassen han ikke eier. Dette er et stygt eksempel på maktmisbruk og enda et eksempel på flere års styrers holdninger til lov og rett. Det er også forsøkt å hevde at det ikke er lov å eie parkeringsplass utenom å eie en seksjon. Dette er stemmer ikke. Det skulle i så fall være nedfelt i vedtektene. I vedtektene står det at det ikke er tillatt å selge garasjeplasser utenom sameiet.(§ 3 første ledd)

Sameiets offentlige omdømme. Om kravstillerne mener at min hjemmeside er ødeleggende for sameiets offentlige omdømme så har de herrer Seksjonseier F og Seksjonseier H seg selv å takke. Det er blitt trakassert, kommet med usannheter og lover, årsmøtevedtak og vedtekter er blitt brutt. Etter dette burde ikke forslagsstilleren bruke ordet «folkeskikk» Denne siden er mitt forsvar.

Dokumenter.
2017.11.17 E-post fra Obos om IN-ordningen.
2024.02.05 Ekstraordinært årsmøte – innkalling sak 3
2023.04.26 Referat fra det ordinære årsmøtet 2023.
2023.05.02 Referat Ekstraordinært årsmøtet.
Styret 2023 – 2024

Styret 2023 – 2024

S. E. & O.

2023.04.26 Årsmøtet 2023 – Vinduer

Under årsmøtet 2019 ble det fremmet sak om å bytte vinduer. En seksjonseier påstår at hans vinduer er så dårlige at et vindu har falt ut. Hverken produsenten, Nordan AS, eller andre seksjonseiere har meldt om tilsvarende. Vedlikehold av vinduer er i følge eierseksjonslovens §32 seksjonseiers ansvar. Vedtaket ble at det skulle utredes å bytte vinduer. Eventuell finansiering ble fremmet med to forslag. begge ble avvist.

Vinduer og vedlikeholdsplikt. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar Dette er klart etter eierseksjonslovens §32.(Lenke) Noen styrer har forsøkt å bløffe om at vinduer er en del av bygningskroppen – og dermed styrets ansvar. Om det var slik ville dette fremkommet under §33.(Lenke) I denne paragrafen står det ingen ting om «bygningskroppen.»

Styret engasjerte en konsulent, Per Kristian Løken, for å sjekke vinduene. Dette ble vedtatt under styremøtet 2. mai 2019. Han konkluderte med at med riktig vedlikehold ville vinduene holde i mange år til. Dette valgte daværende styre å se bort i fra.

Vinduer under årsmøtet 2019. Sak 5 B Forslag til vedtak: » Styret inngangsetter utreding og innhenting av tilbud på vinduer og innkaller deretter til ekstraordinært årsmøte. Dette bør skje så raskt som mulig. Vedtak: Godkjent enstemmig. (Referatet er her feil. Jeg stemte imot.) Forslagsstiller påstår at «Årsmøtet våren 2019 gjorde et vedtak om at vinduene da var i så dårlig forfatning at de skulle skiftes snarest.» Dette stemmer ikke. Videre: under årsmøtet viste forslagsstiller frem et vindu som angivelig skulle ha falt ut iToftesgate. Det er lite trolig at et vindu har falt fra 4. etasje, og kun glasset er knust. Det skulle vært vesentlig større skader. Dette er på grensen til svindel. Videre skriver forslagsstilleren: «På årsmøtet i 2019 ble det også vist til fare for liv og helse da minst et vindu hadde falt ut og ned i Toftes gate. I referatet fra møtet står det ikke noe om dette. Det gjør det heller ikke i innkallingen.

Vinduer under årsmøtet 2023. Eiere av seksjon 41, Thore Hansen, fremmer nå forslag om bytte av vinduer. Han satt selv i det styret som årsmøtet påla å utrede bytte av vinduer. Årsmøtet påla styret å utrede og så innkalle til ekstraordinært sameiermøte for å gjøre et vedtak. Det finnes ikke spor etter noe resultat av denne utredningen i årsmeldingen for styreperioden 2019 – 2020. Ei heller kunngjøring av ekstraordinært årsmøte slik Obos anbefaler. I sameiets årsrapport for styreperioden 2020 – 2021 under avsnitt «Styrets arbeid» opplyses det under under punkt: Vinduer» at «Styret fikk i oppdrag av årsmøtet 2018 å utrede…» Dette er feil dette skjedde under årsmøtet 2019. I årsmeldingen til årsmøtet i 2021 er det nok et feilsitat: «Styret fikk i oppdrag av årsmøtet 2018 å utrede beste og mest økonomiske løsning for skifte av vinduer i sameiet.» Dette sitatet er en bløff!
Vedtaket, som kjent er ikke fra 2018 men fra 2019: «Forslag til vedtak: «Styret igangsetter utredning og innhenting av tilbud på vinduer og innkaller deretter til ekstraordinært årsmøte. Dette bør skje så raskt som mulig.» Vedtak: Godkjent enstemmig» Her er det både sitatfusk og en bløff. Jeg stemte imot og det er eget innlegg om det.(Lenke) Videre er det feil om årstallet. Vedtaket ble fattet i 2019.(pdf)

Presentasjon av vindu som var falt ut. Seksjoneieren presenterte vinduet som påstås å ha falt ut under et årsmøte. Vindusrammen var like hel – kun glasset var knust. Det er lite trolig at et vindu som er falt fra fjerde etasje kun har knust glass. Og – hvordan kan et vindu falle ut når alle vinduene går innover. Dette er lite troverdig. Det er eget innlegg om korrespondanse med Nordan AS.(Lenke)

Vinduer – årsmøtet 2023. Eier av seksjon 41, Thore Hansen, fremmer igjen forslag om skifte av vinduer. Han skriver i saksgrunnlaget: » Årsmøtet våren 2019 gjorde et vedtak om at vinduene da var i så dårlig forfatning at de skulle skiftes snarest.» Dette er igjen sitatfusk og feil». Riktig sitat er referert over. Hansen skriver i slutten av avsnittet: » Årsmøtet våren 2019 gjorde et vedtak om at vinduene da var i så dårlig forfatning at de skulle skiftes snarest. Dette er enda en gang referanse til årsmøtet 2019 og påstand om at vinduene skulle skiftes – noe som er feil. Nå skyldes det bl. a. på pandemien. Enda et svindelforsøk!

Dokumenter.
2019.04.03 Årsmøtet 2019 – årsmelding.
2019.04.03 Årsmøtet 2019 – referat.
2020.05.13 Årsmøtet 2020 – innkalling.
2020.05.13 Årsmøtet 2020 – referat.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – innkalling.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – referat.
Styret 2019 – 2020.
Styret 2020 – 2021.
Styret 2021 – 2022.

2020.07.02 Utemøbler er forsvunnet – andre er inngjerdet

I alle år har vi hatt utemøbler plassert på våre uteområder – 2 parkbenker og 1 benk med hvitt understell. Disse ser ut til å være forsvunnet. Videre har utbygger av naboeiendommen Toftesgate 69 gjerdet inn og delvis fjernet de fastmonterte utemøblene. Hvor er de løse benkene blitt av? Nå har vi ingen utemøbler.

binary comment

Jeg skriver en e-post til styret og etterlyser benkene.(pdf) Et absolutt troverdig vitne opplyser at benkene ble fjernet av Telle Vedlikehold AS i 2019. Dette betyr at det ikke har vært mulig å bruke uteområdet som vanlig fordi det ikke er noe sted å sitte. Tidligere hadde vi 3 muligheter.

Uteområdet er forringet. Status i dag er at det ikke er noe sted å sitte i vårt område og det området vi forvalter. En benk er gjerdet inn i forbindelse med byggearbeidene i Toftesgate 69. De fastmonterte benkene – fire stykker er fjernet og de to parkbenkene er forsvunnet. Hva har styret tenkt å gjøre med dette?

Benkt til restaurering. Jeg får etterhvert tak i den ene benken innefor byggegjerdet. Den ble restaurert for egen regning og fremstår nå som brukbar. Den er hele tiden i bruk.

Dokumenter.
2020.06.16 E-post til styret om benker.
Styret 2020 – 2021.

2019.12.05 Styreperioden 2018 – 2019

Om jeg hadde blitt lovlig valgt som styremedlem kunne jeg uansett ikke skrive under på hverken årsmelding eller regnskap. Under følger en liste på syv punkter hvor det er mulige brudd på flere lover.

Grunner til ikke å skrive under styrets dokumenter. Det er mange grunner til å ikke skrive under noen dokumenter etter styreperioden 2018 – 2019. De andre i styret var oppgitte. De ønsket selvfølgelig ikke meg i styret. De ville fortsette å ordne opp for seg selv på fellesskapets bekostning. Styrelederen forsøkte, som han gjorde under årsmøtet i 2017, å utpeke styremedlemmer uten valg. Jeg stoppet han og krevde valg. Da ble jeg valgt til styremedlem. Det sittende styret ble oppgitte. Hadde representanten for Boligbygg KF vært tilstede er det ikke sikkert at jeg hadde blitt valgt. Hevnen kom – jeg ble motarbeidet hele tiden under de møtene jeg deltok på. Videre ble jeg nektet tilgang til styrets e-postkonto og til styrets dokumenter.(Se under)

1:Brudd på plan og bygningsloven – 1.
2:Brudd på plan og bygningsloven – 2.
3:Brudd på eierseksjonsloven.
4:Brudd på personopplysningsloven.
5:Brudd på vedtekter og husordensregler.
6:Ikke tilgang til styredokumenter.(Styrerommet)
7:Ikke tilgang til styrets e-postkonto.

1: Brudd på plan og bygningsloven – 1 Det er bygget levegger utenfor 1. etasje mellom oppgang B og oppgang E. Etter henvendelse til Oslo kommune – plan og bygningsetaten er tilbakemeldingen at byggingen er ulovlig. Den er søknadspliktig – det kan søkes i ettertid på bestemte betingelser.(Lenke) Det er eget innlegg om dette.(Lenke)

2: Brudd på plan og bygningsloven2 Opprinnelig kjølerom er ombygd til møterom og kjøkken. Ombyggingen er søknadpliktig. Det er varslet Oslo kommune – plan og bygningsetaten.(Lenke ) En tidligere styreder startet denne ombyggingen og Nåværende Styreleder fullførte prosjektet. Lokalene brukes fortsatt – bruken kan dermed være ulovlig. Ombyggingen er beskrevet i styrets halvårsrapport datert 12. september 2017.(pdf)

3: Brudd på eierseksjonsloven. Bygging av levegger er ulovlig etter plan og bygningsloven. Kostnadene er dekket av alle sameierne – kun et fåtall har glede av påkostningen. Det må legges frem som forslag under sameiemøtet.(Lenke) Om prosjektets kostnad overgår 5% av sameiets årsbudsjett kreves det 2/3 flertall. ( §49 og § 50) Styret ble informert om dette i et brev datert 29. oktober 2019.(pdf)

4: Personopplysningsloven – ulovlig kameraovervåkning.Det er en massiv bruk av kameraovervåkning. Det er planlagt mer. Huseierforeningen opplyser at bruk av kameraovervåkning til å avdekke brudd på husordensregler og til mangelfull kildesortering ikke er tillatt. Foreningen viser til datatilsynet og personopplysningsloven.(Lenke)

5: Brudd på vedtekter og husordensregler. Styret har uten sameiernes tilslutning gitt uvedkommende rett til å kjøre over vår eiendom. Dette er brudd på husordensreglene og vedtektenes § 1. Tillatelsen gjelder også brudd på reguleringsbestemmelsene for områdets nedre del. Plan og bygningsetaten i Oslo kommune opplyser at det ikke skal være kjøring på området. «Ihvertfall ikke til naboeiendommene.»(Lenke)

6: Manglende tilgang til styrets dokumenter. I en e-post til Obos eiendomsforvaltning datert 23. mai 2018 ber Styrelederen om at det opprettes tilgang til «Styrerommet»(pdf) Det finnes ikke spor av noen slik tilgang i mitt arkiv før 31. oktober. (I løpet av den siste måneden har jeg kommet over en e-post-fra Styrelederen hvor passordet til styrets e-poskonto er opplyst. Det er uvanlig, men denne e-poste er ikke kommet til meg.) Da kommer det reklame for det nye «styrerommet» og senere i mars 2019 kom det tilbud om kurs i samme.(pdf)

7: Manglende tilgang til e-poster felles for styret. Jeg fikk aldri tilgang til styrets e-postløsning. Dermed kunne ikke jeg følge med i hva som skjedde. Hvordan kan jeg ha noe ansvar når jeg ikke hadde tilgang til styrets dokumenter og e-postkommunikasjon. (I løpet av den siste måneden har jeg kommet over en e-post fra Styrelederen hvor passordet til styrets e-postkonto er opplyst. Det er uvanlig, men denne e-posten er ikke kommet til meg.)

Dokumenter.
2019.10.29 Brev til styret om levegger og omkostninger.
2018.05.23 E-post til Obos om tilgang til «Styrerommet»
2018.10.31 E-post fra Obos om styrerommet.
2017.09.00 Styrets halvårsarpport høsten 2017.
2018.04.17 Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
Styret 2018 – 2019.

S. E. & O.

2019.11.28 Forliksrådet 2019 – løgner

Grunnen til at jeg ville gå inn i styret ved sameiermøtet 2018 var i hovedsak å forsøke å ivareta interessene til oss som bor i sameiet Sofienberggata 13 A-E. Motparten var representert med Styrelederen dengang og Kari-Anne B. Lindland fra Obos eiendomsforvaltning. Det startet med en usannhet.

Ikke lovlig valgt som styremedlem. Under det første styremøtet etter årsmøtet i 2018 påstår seksjonseier Hansen at jeg ikke var lovlig valgt. Han mente at det ikke var lov å samle fullmakter. I Brønnøysundregistra står jeg ikke som styremedlem. Hvordan henger dette sammen. Referatet sier noe annet.(pdf) Her forsøker seksjonseier og styremedlem Hansen seg på en bløff.

Opplysninger og utsagn skal være sannferdige. I begynnelsen av møtet ble vi minnet på at opplysninger og utsagn skulle være sannferdige. Deretter – på spørsmål om vi begge bor i Sofienberggata 13 A-E svarte Styreleder Fachenberg bekreftende på det. Dette er ikke tilfelle. Ingen i styret bor på denne adressen. Det falt også kommentarer om hvor vanskelig det er for sameierne å ha meg som nabo. Spørsmålet blir da hvordan Styrelederen kan være plaget av meg som nabo da han bor på Nordberg/Korsvoll. Ellers er årsmøtet en god arena for å spørre om mitt forhold til naboene.

Brønnøysundregistrene – innmelding av styremedlemmer. Det ble rettet skarp kritikk mot meg både fra retten og fra motparten at jeg ikke selv hadde meldt meg som styremedlem i Brønnøysundregistrene. Ved søk 30. november i år i registeret viser det seg at det ikke er registrert noen styremedlemmer der siden 2017. Dette vet Styrelederen og antagelig også representanten for Obos eiendomsforvaltning. Det å holde tilbake en så vidt vesentlig informasjon – kan det beskrives som en usannhet? Brev fra Brønnøysundregistrene fra 12. april 2019 bekrefter det samme.(pdf)

Bruk av digitale hjelpemidler. Styrelederen påstår at jeg nektet å bruke de digitale løsninger Obos eiendomsforvaltning stiller til rådighet og at jeg krevde alt på papir. Dette stemmer ikke. Etter at jeg under styremøtet 22. mai ble presentert for det faktum at jeg var ulovlig valgt så forholdt jeg meg til det. (I en privat e-post til Hansen 27. mai meddeler jeg at dette er feil.)

Oppgaver pålagt av styreleder. Jeg forsøkte allikevel å hjelpe til med kontroll av ventilasjonsanlegg i leilighetene. Siste spor jeg finner etter kommunikasjon med styret er at jeg etterlyser svar på tidligere sendte e-poster. Dette var 10. juni 2018.(pdf)
Dette kan vel neppe kalles å nekte å bruke digitale løsninger. Jeg hadde heller ikke tilgang hverken til e-postkonto eller «Styrerommet»

Faktum er at jeg aldri fikk tilgang. I ettertid, etter at jeg fikk tilgang til styrets e-postkonto, ser jeg at jeg det er blitt sendt en e-post om dette til meg. Det er ikke vanlig, men den har ikke jeg fått. Nå viser det seg at omtrent halvparten av e-poster jeg sender fra styrets e-postkonto ikke blir mottatt. Dette gjelder bl. a. Gjensidige forsikring og Hako Elektro AS. Det kan være en sammenheng her. Det forsvinner til stadighet e-poster fra denne kontoen.

Personangrep – og usannheter. Under møtet i Forliksrådet kom det ved to anledninger en voldsom tirade om hvor forferdelig person jeg er og hvor forferdelig det er å ha meg som nabo. Spørsmålet er da, hvordan han kan oppleve meg som en forferdelig nabo? Han har aldri vært bosatt i Sofienberggata 13. Han har hele tiden vært bosatt på Kjelsås.

Dokumenter.
2019.03.30 Brev til Brønnøysundregistra om sletting.
2019.04.12 Brønnøysundregistra – brev om registrering.
2019.11.30 Brønnøysundregistra – utskrift.
2018.05.27 E-post til Styremedlem Hansen om valg og fullmakter.
2018.04.17 Årsmøtet 2018 – referat.
2019.04.03 Årsmøtet 2019 – referat.
Styret 2018 – 2019.


S. E. & O.

2019.05.04 Endring av årsmelding og anmodning om årsmøtereferater.

Det ble lagt brev i styrets postkasse 6. mai 2019. Brevene handlet om årsmelding og om referat fra sameiets årsmøte. Det kom ikke noe svar. Samme henvendelser ble derfor sendt rekommandert 11. juni samme år. Den rekommanderte sendingen ble ikke hentet. I begynnelsen av juli kom det svar ført i pennen av Obos eiendomsforvaltnings konsulent.

Referater fra årsmøter – endring i rutiner? I alle år er det mottatt referat fra sameiets årsmøte automatisk. Fra og med 2017 kom det ikke noe referat. Det var samme år som Fachenberg ble valgt til styreleder at endringen skjedde. Referatene etterlyser jeg i brev lagt i sameiets postkasse i oppgang B den 6. mai 2019.(pdf) Det etterlyses også endring av årsmeldingen som ble lovet under årsmøtet 2019.(pdf)

Ikke besvarte brev – rekommandert sending. Brevene ble ikke besvart. Med tillegg av brev om manglene eller ustabil ventilasjon ble brevene sendt rekommandert den 11. juni 2019

Årsmeldingen – endring – brev fra Obos eiendomsforvaltning. Imidlertid kom det brev fra Obos eiendomsforvaltning datert 1. juli 2019. Her skriver Obos at årsmelding og regnskap ikke kan endres slik hun lovet ved begynnelsen av årsmøtet 2019. Ettersom den rekommanderte sendingen ikke ble hentet må dette brevet med vedlegg være svar på brev lagt i styrets postkasse 4. mai 2019.(pdf) og vedlegget.(pdf)

Årsmøtereferater – automatikk. Det kom også svar på henvendelsen om årsmøtereferater. Der ble det poengtert at jeg ikke tidligere har gjort krav på disse referatene. Dette har ikke vært nødvendig da disse i 35 år er kommet automatisk.

Dokumenter.
2019.05.04 Brev til styret om lovet endring av årsmelding.
2019.05.04 Brev til styret om referat fra tidligere årsmøter.
2019.07.01 Brev fra Obos om årsmøtereferater.
2019.07.01 Brev fra Obos om endring-av-aarsmelding.
2019.07.01 Brev fra Obos eiendomsforvaltning – vedlegget.
Styret 2018 – 2019.
Styret 2019 – 2020.


S. E. & O.