2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 4 Fastsettelse av honorar Ikkemedlemmer av styret får betalt som medlemmer.

Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 4 Fastsettelse av honorar Ikkemedlemmer av styret får betalt som medlemmer. Styret krever styrehonorar for 5 personer. Bare 3 er lovlig valgt. Dette fremstår som bedrageri. (Lenke..)

Videre driver styret saksbehandlig med sin innstilling. Det er årsmøtet som skal behandle saker meldt på forhånd – ikke styret. Her bryter styret eierseksjonslovens § 40. Det er en hel del lovbrudd som dette i årsmeldingen for 2021. Det samme gjelder for 2020. (Lenke..)

Lenker
Innlegg: Styret opptrer med medlemmer som ikke er lovlig valgt.

2021.04.07 Årsmøtet 2021 – innkallingen – sakslisten punkt 2 – valg av protokollvitner.

I sakslisten til årsmøtet 2021 er satt opp punkt 2 – valg av protokollvitner. Saken har et forslag til vedtak. Siri Veila velges til protokollvitne. Vedtaket er feil. Forslaget skal viser til flertall av protokollvitner vitner. Hvor er de andre? Dette er ikke etter forslaget.

Under punkt 1 i sakslisten er det spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Det er da spørsmål om det er formaliteten ved innkallingen som er lovlig eller om det gjelder innholdet. (Lenke..) Her, under punkt 2 så endres sakslistens punkt 2 om protokollvitner til «protokollvitne» – altså en forvrenging.

Er dette et bevisst lovbrudd eller «trykkfeil» Om det er et bevisst lovbrudd er det styreleder Lene Macri som er ansvarlig.

2019.10.29 Ulovlig oppførte levegger – brev til styret datert 29 oktober 2019 om fordeling av omkostninger.

Leveggene er ulovlig oppført og har medført vesentlige omkostninger for felleskapet. Kun 5 – 6 seksjoner har nytte av disse påkostningene. Leveggene må rives og materialene kan brukes til reparasjon av råtne boder vest på området. Obos eiendomsforvaltning bekrefter i et brev datert 12. november 2019 at leveggene er ulovlig oppført. Her er det helt kalrt at styret bryter plan og bygningsloven.

Det vil bli store omkostninger om man velger å søke i ettertid. En ansvarlig fagperson må stå for søknaden. Det vil tilkomme dobbelt søknadsgebyr og resultatet er usikkert.
Billigst nå vil være å rive og å tilbakeføre til det opprinnelige. Materialene kan brukes til reparasjon av råtne boder mot naboeiendommen i vest. Jeg skriver brev til styret om dette datert 29. oktober 2019. (pdf) Det kommer brev fra Obos eiendomsforvaltning datert 12. november 2019. (Styret, som er så opptatt av å spare penger, tar ikke bryet med å skrive brev selv.) (pdf) 20. april 2020 etterlyser jeg fremgang i saken i en e-post. (pdf)

Bildet er tatt 14. april før leveggene ble malt.

I brevet fra Obos eiendomsforvaltning lyves det om størrelsen på omkostningene og krav om årsmøtebehandling. Obos påstår at det er 10% som er grensen. Eierseksjonsloven sier 5% – altså en løgn.

Lenker
2019.10.29 Brev til styret om levegger og kostnadsfordeling.
2019.11.12 Brev fra Obos eiendomsforvaltning om leveggene.
2020.04.20 E-post til styret om levegger og omkostninger.

2019.09.05 Ulovlig oppførte levegger. Varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten – styrets redgjørelse.

Det er oppført levegger i 1. etasje. Det er store kostnader forbundet med dette. Det er også mistanke om at leveggene er ulovlig oppført etter plan og bygningsloven. Videre kan det være ulovlig etter eierseksjonsloven da det ikke er noe årsmøtevedtak på dette. Her kommer kommentar til styrets redgjørelse.

Det er oppført levegger i 1. etasje i vårt bygg. Jeg har mistanke om at dette er brudd på plan og bygningsloven og på eierseksjonsloven. Jeg skriver derfor et varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten. (pdf) Plan og bygningsetaten svarer i et brev datert 17.09.2020 (pdf) at tiltaket er søknadspliktig og ber om en redgjørelse. I redgjørelsen datert 05.09.2019 (pdf) kommer styret med en rekke usanne påstander. Disse blir kommentert her.

«Leveggene som er satt i bakgården er erstatning av tdligere oppsatte levegger…» Her oppgis det ikke den ca 2 m lange leveggen som sto der ikke er søkt om – og dermed en omgåelse av sannheten. Dette er på godt norsk løgn. Bildet under viser omtrent størrelsen på den første ulovlig bygde leveggen (Rammet inn i rødt.)

Bilde av levegg med markering av opprinnelig – ulovlig bygget levegg.

«For tre leiligheter er det «nye» levegger – før var det hekk og søppelboder, men etter mye problemer…» Her er det også en løgn. Det har aldri vært søppelbod mot noen leilighet. Det ble fjernet søppelboder på tvilsomt grunnlag billiget av plan og bygningsetaten. Det kan være brudd på eierseksjonsloven da dette ikke er nødvendig vedlikehold og dermed skulle være vedtatt på årsmøtet. Det at det har vært innbrudd og ildpåsettelse er helt ukjent for sameierne. Antagelig en bløff fra styrets side.

«Leilighetene som da ble vesentlig eksponert fikk da tilbud om å få samme levegg som var tilbudt som erstatning for de som ble for gamle…» Dette er løgn. Det var aldri noen levegger der unntatt det som er beskrevet over. Her lyver styret igjen. Det var kun satt opp noen «sjalusier» for å hindre direkte inngang til terassene. Ved oppgang C og oppgang D. Det skrives også at det er 2 leiligheter som har fått nye levegger. Dette er løgn. DEt er 4 leiligheter som har fått nye levegger samt skiller mellom terassene. Minus noen meter melleom oppgang C og oppgang D er alt nytt og ulovlig bygd.

I dette dokumentet er det altså 4 løgner. Ansvarlig for disse løgnene er styreleder Lene Macri.

Hele referatet fra årsmøtet i 2019 kommer her. (pdf)