2019.10.29 Ulovlig levegger – fordeling av omkostninger.

Leveggene er ulovlig oppført og har medført vesentlige omkostninger for fellesskapet. Kun 5 – 6 seksjoner har nytte av disse påkostningene. Leveggene må rives og materialene kan brukes til reparasjon av råtne boder vest på området. Obos eiendomsforvaltning bekrefter i et brev datert 12. november 2019 at leveggene er ulovlig oppført. Her er det helt klart at styret bryter plan og bygningsloven og eierseksjonsloven.

Ulovlig tiltak – søknad i ettertid. Det vil bli store omkostninger om man velger å søke i ettertid. En ansvarlig fagperson må stå for søknaden. Det vil tilkomme dobbelt søknadsgebyr og resultatet er usikkert.

Riving og tilbakeføring. Billigst nå vil være å rive og å tilbakeføre til det opprinnelige. Materialene kan brukes til reparasjon av råtne boder mot naboeiendommen i vest. Jeg skriver brev til styret om dette datert 29. oktober 2019.(pdf) Det kommer brev fra Obos eiendomsforvaltning datert 12. november 2019. (Styret, som er så opptatt av å spare penger, tar ikke bryet med å skrive brev selv.)(pdf) 20. april 2020 etterlyser jeg fremgang i saken i en e-post.(pdf)

Bildet er tatt 14. april før leveggene ble malt.

Eierseksjonsloven om årsmøtebehandling. I brevet fra Obos eiendomsforvaltning lopplyses det om størrelsen på omkostningene og krav om årsmøtebehandling. Obos påstår at det er 10% som er grensen. Eierseksjonsloven sier 5% – altså en feilinformasjon.

Dokumenter.
2019.10.29 Brev til styret om levegger og kostnadsfordeling.
2019.11.12 Brev fra Obos eiendomsforvaltning om leveggene.
2020.04.20 E-post til styret om levegger og omkostninger.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
Styret 2019 – 2020.

S. E. & O.

2017.11.21 Ekstraordinært Sameiermøte

Under årsmøtet 2015 ble det vedtatt at vi skulle benytte oss av IN-ordningen som ga alle seksjonseierne en mulighet til å innfri sin del av fellesgjelden. Vedtaket ble gjort med overveldende flertall. Helt siden juni 2017 har jeg forsøkt å få benytte meg av min vedtektsfestede rett til å nedbetale min del av fellesgjelden. Dette med flere e-poster til Obos eiendomsforvaltning og til styret. Allikevel skriver Obos eiendomsforvaltning at: «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.» Hvordan henger dette sammen?

IN-ordningen – en vedtekstfestet rettighet. Jeg ønsker å benytte meg av denne ordningen og sender derfor en e-post til Obos eiendomsforvaltning den 14. juli 2017 med spørsmål om hvordan jeg skal forholde meg.(pdf) Obos svarer i en e-post datert 19. juli 2017 med en beskrivelse .(pdf)

Korrespondanse – bytte av bank. Omtrent en måned senere, 16. august sender jeg en e-post til styret med samme spørsmål; om hvordan jeg skal gå frem.(pdf) Styret svarer i en e-post samme dag at det er byttet bank og at spørsmålet må tas opp med Handelsbanken.(pdf) Det viser seg at styret har byttet bank uten å ta hensyn til eiernes vedtektsfestede rettigheter.

Den 6. november 2017 innkaller styret til ekstraordinært sameiermøte. Hovedsaken er avvikling av IN-ordingen.(pdf) Jeg har altså siden juli forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen uten å lykkes. Nå vil styret få den fjernet ved å innkalle til ekstraordinært sameiermøte. Jeg skriver enda en e-post til Obos eiendomsforvaltning den 13. november.(pdf) Obos svarer i en e-post 16. november at det ikke går da det må skje ved hovedforfall.(pdf)

Påstand – ingen vil benytte seg av IN-ordningen. Etter en rekke e-poster frem og tilbake om dette svarer Obos eiendomsforvaltning at «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.»(pdf) Hvordan henger dette sammen?

IN-ordningen avviklet. Under det ekstraordinære sameiemøtet den 21. november 2017 ble IN-ordingen avviklet.(pdf) Styret har sammen med Obos eiendomsforvaltning trenert denne muligheten slik at jeg og andre ikke kunne benytte oss av vår vedtektsfestede rettighet.

Vedtekter – endring. Det ble lagt frem nye vedtekter som – etter styrets og Obos’ mening skal være mer i takt med den nye eierseksjonsloven som vil trå i kraft i januar 2018. Forslaget ble vedtatt – med noen endringer. Allikevel var det flere feil, bl. a. i overskriften.(pdf) Disse ble ikke rettet for under årsmøtet 2023.

Utvikling av eiendommen – forslag fra styret. Styret presenterer et dokument med forslag til omfattende utvikling av eiendommen. Det ble presentert først og fremst som gjenstående vedlikeholdsarbeider med følgende punkter: Vinduer, Tak, Fasade og Porttelefonanlegg. En del av finansieringen skal i dette forslaget dekkes med salg av loftet til en utbygger. En utbygging av loftet vil utløse krav om sprinkleranlegg i alle seksjonene. Dett vil bety åpne vannrør i alle rom.

Boder på loftet flyttes til kjeller. Leilighetene i hele bygget er byggd uten boder. I stedet er det klesboder på loftet til alle seksjoner. Videre er det sportsboder i kjeller eller utendørs. Ved å selge loftet vil disse bodene «forsvinne» Erstatning for disse vil skje ved utvidelse av kjelleren under gårdsplassen. Alle vet at kjellerboder ikke egner seg for oppbevaring av klær.

Vinduer, fasader og tak. Vinduer er ikke nevnt spesifikt i den gamle eierseksjonsloven. Den nye loven presiserer i § 32 at vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. Skifte av vinduer er sameiets ansvar.(§ 32 i Eierseksjonsloven) Det finnes flere innlegg om vinduer på dette nettstedet. I tillegg til bytte av vinduer skal taket byttes, fasaden byttes ut og det skal bygges ekstra balkonger.(pdf) Forslaget slik det er beskrevet i dokumentet som ble presentert på det ekstraordinære sameiermøtet vil kreve store summer. Finansieringen slik det er presentert er lite troverdig – og, hva vil fellesomkosningene bli?

Dokumenter.
2017.11.17 E-post fra Obos eiendomsforvalting om IN-ordningen.
2015.04.27 Referat fra ordinært sameiermøte.
2017.07.14 E-post til Obos eiendomsforvaltning – IN-ordningen.
2017.07.19 E-post fra Obos eiendomsforvaltning.
2017.08.16 E-post til styret om IN-ordningen.
2017.11.06 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte.
2017.11.17 E-post 2 til Obos eiendomsforvaltning om IN-ordingen.
2017.11.16 E-post fra Obos eiendomsforvaltning.
2017.11.21 Referat fra ekstraordinært sameiermøte.
2017.11.21 Utvikling av eiendommen – presentasjon.
Styret 2017 – 2018.

S. E. & O.