2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet, container og verktøy.

I alle år har vi hatt utemøbler stående på våre uteområder – 2 parkbenker og 1 benk med hvitt understell. Disse ser ut til å være forsvunnet. Videre har utbygger av naboeiendommen Toftesgate 69 gjerdet inn og delvis fjernet de fastmonterte utemøblene. Hvor er de løse benkene blitt av. Nå har vi ingen utemøbler.

binary comment

Etterlysning av utemøblene. Jeg skriver en e-post til styret og etterlyser benkene.(pdf) Et absolutt troverdig vitne opplyser at benkene ble fjernet av Telle vedlikehold AS i 2019.

Spørsmål om regnskapets post «Container» Det er naturlig å knytte dette til regnskapets konto som heter «Container.» Jeg klaget på dette til styret. En del av svaret er referert under.(pdf)

«Her er det ikke tale om containere. Tenker denne konto tidligere har dekket container, og da er navnet aldri blitt endret. Det dreier seg om bortkjøring og kasting av gjenstander etterlatt på fellesområder. D.v.s. i gangarealer ved lofts og kjellerboder. Vi har bedt regnskapsansvarlige ved OBOS endre navnet til bortkjøring av søppel i fremtidige regnskap.»

Snøfreser og annet verktøy er forsvunnet. Jeg stilte også spørsmål om innkjøp av verktøy og om hvor snøfreseren er blitt av. Snøfreseren representerte en verdi på ca. 15.000,- den gang den ble kjøpt inn. Ingen kan gjøre rede for hvor denne er blitt av.

Dokumenter.
2020.05.15 E-post til styret om regnskapets post «Container»
2020.05.22 E-post fra styret om regnskapet.
2020.06.16 E-post til styret om utemøbler.
2020.05.13 Referat fra det ordinære årsmøtet 2020.
Styret 2020 – 2021.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2020 – 2021.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.

2020.02.17 Angrep på uteområdet – veibygging og anleggsplass på vårt grøntområde og barnas lekeplass.

Dette er det største angrep på vårt uteområde. Denne gang ved Oslo kommune, kulturetaten. Det har vært to andre forsøk. 1: Vårt styre har forsøkt å tvinge vedlikeholdet over på grunneier – enda området har vært forvaltet av oss siden 1985. 2: Styret har siden 2018 latt området forfalle. Dette vil være en god grunn for grunneier å hevde «dere vedlikeholder det ikke, så har dere ikke bruk for det.»

Angrep på vårt uteområde – lekeplasser og gangveier. Dette er det største angrepet på vårt grøntområde. Det er kjent at grøntområdet med boder, gangveier trær, benker og beplantning ellers, er anlagt på grunnen til Oslo kommune, kulturetaten. Dette skjedde i 1984 – 1985 da huset ble bygget. Siden har det vært forvaltet av oss.(Les eget innlegg om dette.)

Plan og bygningetaten – ulovlig kjøring. Plan og bygningsetaten har opplyst ved besøk flere ganger at området er regulert til felles lekeområde. Det skal ikke kjøres der og «ivertfall ikke til naboeiendommene.»

Bygging av anleggsvei. Bygget, med adresse Toftesgate 69, som tilhører kulturetaten er nå under restaurering. I den forbindelse er trær blitt fjernet. Nå er også fastmonterte utemøbler, samt belysning fjernet sammen med at anlagte kuperinger i terrenget. Dette for å bygge anleggsvei og byggeplass. Under er noen bilder tatt i februar 2021. Styret har ikke kommet med noen informasjon om fremtiden for det området vi forvalter. De har kun lagt til rette for ødeleggelsene.(Eget innlegg om dette.)

Tankbil med gass
Traktorer og tankbil med gass på barnas lekeplass.
Barnas lekeplass.
Dokumenter.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
Styret 2019 – 2020.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2019 – 2020.
Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.

2020.01.03 Rasering av uteområdet – vi har hevd etter bruk, vedlikehold og drift av området siden 1985.

Eierseksjonsloven § 57 om styrets oppgaver:
«Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.» Det å la utbyggerne ødelegge uteområdet vårt kan neppe være i samsvar med eierseksjonslovens § 57.(Lenke)

Avtale om kjøring over vårt område. Det er lite trolig at anleggsveien er bygget uten en avtale om å kunne kjøre i gjennom bommen og over vårt område. Har hele styret godkjent dette eller er det et enkelt styremedlem? (Lenke) Det er ikke fremkommet noen opplysninger som viser at sameiet har noen fordel av dette. Er det lovbrudd?

Vårt uteområde i 2009. Lekeplass for barna, sittegruppe for barn og voksne. Plener og sandkasse.

Ødeleggelse av vårt uteområde. Styret har latt andre rasere vårt uteområde. Trær er felt, det er bygget anleggsvei og sittegruppe er ødelagt. Videre har de latt store lastebiler kjøre inn på området. Dette er barnas lekeplass og voksnes område for rekreasjon. Er det til sameiets fordel?

Samme område i februar 2020. Det bygges anleggsvei over vårt område. Benker er fjernet, trær er felt.

Brudd på eierseksjonslovens § 4. Ved ikke å ivareta vårt uteområde bryter mest sannsynlig sameiets styre eierseksjonsloven. Under § 4 definisjoner pkt. C «I denne loven menes med e) – fellesareal: «de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.» (Lenke) Det ødelagte området inngår i pkt. C da vi har hatt bruksrett siden 1984 – 1985.

Uteområdet februar 2020. Trær er felt, benker fjernet og barnas lekeområde brukes som parkering.

Dokumenter.
2019.04.03 Referat fra det ordinære årsmøtet 2019.
1985.06.00 Skisse over uteområdet.
Styret 2019 – 2020.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2019 – 2020.
Last ned som .pdf-fil.

S. E. & O.

2018.07.31 Handelsskolekvartalet – 128 husbankfinansierte selveierleiligheter på Grünerløkka.

Faktum er at byggherre var Oslo byfornyelse AS – et kommunalt aksjeselskap – altså Oslo kommune. Videre ble leilighetene med diverse uteområder solgt som selveierseksjoner med rett til bruk av nærmere definerte uteområder. Alt dette er beskrevet i prospektet. Den nedre delen av området er innrammet i rødt. Det mest alvorlige er at styret ser ut til å har tillatt dette?

Uteområdet – for rekreasjon og lek. Uteområdet består av gangveier, sandbassenger, lekeplasser, plantefelter, utelamper og trær. Alt dette har Oslo kommune solgt til oss i 1985. Nå har kommunen tatt seg til rette på vårt område ved å gjerde inn sandbassenger og en bod .Videre er utsikten for en del av leilighetene dekket med innelukket stillas.Kommunen har altså tatt tilbake det de har solgt til oss i 1985. Alvorligst er at kommunen har bygget anleggsvei over vårt område.(Innlegg om saken.) Aller verst er det at styret ser ut til å tillatt dette?

Det ubebygde området tilhørende Toftesgate 69. Hele det ubebygde området tilhørende Toftesgate 69 skal benyttes som oppholdsareal for kvartalets beboere: «Kvartalets gårdsrom inkludert det som tilhører Toftesgate 69 skal benyttes til felles oppholdsareal for kvartalets beboere og brukere. Parkering er ikke tillatt. (Brev til byggekommiteen Musikkens hus datert 11.02.1985.)(pdf)

Dokumenter.
1985.02.11 Brev fra Oslo kommune om parkering i Toftesgate 69.
Styret 2018 – 2019.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2018 – 2019.
Referat fra årsmøtet 2018.

S. E. & O.

2018.07.31 Uteområdet – rettigheter – brukshevd etter 20 år. Dette er styrets ansvar!

Siden huset ble bygget i årene 1984 – 1985 har den nederste delen av uteområdet vært vårt. Uteområdet er anlagt på annen manns grunn, men har ved godkjenning av reguleringsplan og byggetillatelse vært en integrert del av uteområdet. Huset hadde ikke blitt bygget uten dette. Et annet moment er at kommunen har også behandelt det som vårt. Dette ved å unlate å gjøre noe som helst i 35 år.

Eiendommen – eierskap eller bruksrett. Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen. Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har forvaltet området siden 1985 – og har dermed forpliktelser.(pdf)

Utemøbler som er forsvunnet. Vi hadde to parkbenker. Disse var noe slitt, men kunne fint «oppgraderes». Disse forsvant! (Lenke til saken)

Rasering av uteområdet. I og med oppgradering og restaurering av Toftesgate 69 ble uteområdet inngjerdet og sterk forringet.(Innlegg om saken)

Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
Området er blitt brukt som vårt i  35 år.
Det er våre boder.
Det våre utebelysning.
Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
Området er hele tiden håndhevet med våre husordensregler.
Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
Det er våre trær.
Det er våre fastmonterte utemøbler.
Dokumenter.
2012.08.10 Kartutsnitt «Handelsskolekvartalet»
Styret 2018 – 2019.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2018 – 2019.
Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.

2018.04.17 Årsmøtet 2018 – kommentarer.

Årsmøtet 2018 ble avholdt 17 april 2018. Årsmeldingen inneholder en lang «skryteliste» over hva styret har utrettet det siste året. Det er to punkter om ventilasjon. Disse vil bli omtalt under. Det samme vil asfaltering, installasjon av fibernett, og under avsnittet «Fremtidige prosjekter, Utskifting av vinduer, nytt tak, fasade, balkonger og innglassing og om bakgården – samarbeid med sameiene » rundt kvartalet» (Her menes sikkert sameiene i kvartalet) Til slutt vil valget av tillitsvalgte bli kommentert.

«Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B» Rommet ble ulovlig bygget om til møterom og kjøkken. (Det er eget innlegg om dette.)

«Videoovervåkningsanlegget er oppgradert …» Det er kommet rapporter om at kameraovervåkningen er blitt brukt til å «arrestere» de som ikke kildesorterer riktig og/eller hensetter større ting på uteområdet. Dette er et klart brudd på personopplysningsloven.2
(Lenke til Datatilsynets hjemmeside.)

«Det er bestilt utskifting av alle ventilasjonsvifter» Det har vært problemer med ventilasjonsanlegget siden slutten av 2015. Jeg har gjentatte ganger klaget på dette til styret. De fleste henvendelser er ikke besvart. Pr. i dag, november 2021 er fortsatt anlegget ikke i orden. Jeg har nesten ikke ventilasjon i badet. Det er et paradoks og på grensen til trakassering at man prioriterer ventilasjon i bodanlegg fremfor ventilasjon i bad. Og – hva skjer med ventilasjonen i kjøkken i seksjon 38?

«Etablering av ventilasjon i kjellerboder» Dette er helt unødvendig. Vi har klart oss med lukene mot friluft i alle år. Hvorfor denne sløsingen.?

«Bakgård og innkjøring til garasje har blitt asfaltert og reparert» Det er kun noen hull som er lappet. Erfaringen viser at dette holder knapt ett år.

«Installasjon av fiber til Internett og TV» Dette er et tema som er behandlet i eget innlegg. Styret med Styrelederen i spissen tok fra oss et godt fungerende kabeltv-anlegg uten en fungerende erstatning.3 (Lenke til innlegget)

«Valg av tillitsvalgte.» Ny styreleder ble valgt. Med en gang han er valgt setter han i gang med å utpeke styremedlemmer. De samme styremedlemmer som styreperioden før. Jeg stopper han og krever valg slik loven beskriver. Ettersom jeg hadde samlet fullmakter ble jeg valgt til styremedlem – til stor frustrasjon for de andre styremedlemmene. Om styrearbeidet i perioden 2018 – 2019 vil det komme et eget innlegg.

Dokumenter.
42018.04.17 Årsmøtet – innkalling – årsmelding.
52018.04.17 Referat fra ordinært årsmøtet2018.
Styret 2018 – 2019.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

Styret 2018 – 2019.
Referat fra det ordinære årsmøtet 2018.
Last ned innlegget som .pdf-fil.

S. E. & O.